Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiego Towarzystwa Pożyczkowego Sp. z o. o., tj. serwisy w domenie www.petepe.com.pl, www.petepe.pl: (dalej jako „Serwisy Polskiego Towarzystwa Pożyczkowego”)

W serwisie  Polskiego Towarzystwa Pożyczkowego dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w naszym Serwisie.
1. Słownik pojęć:
2. cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, stanowiąca dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 • danych osobowych – należy przez to rozumieć pojedynczą  informacje  lub zespół informacji dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej umożliwiającą/ umożliwiający   jej zidentyfikowanie poprzez zindywidualizowanie przy użyciu lub  z użyciem tej informacji lub zespołu informacji;
 • Dostawca treści serwisu – Polskie Towarzystwo Pożyczkowego z siedzibą w Warszawie, ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000416477, NIP: 948 259 72 01, REGON:146067815, kapitału zakładowy 500 000,00 zł wpłacony w całości, adres e-mail kontakt@petepe.pl
 • Serwis – należy przez to rozumieć stronę internetową Polskiego Towarzystwa Pożyczkowego sp. z o.o. z siedzibą Warszawie  ulokowaną  symultanicznie pod adresami:  www.petepe.com.pl, www.petepe.pl:
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis lub osobę  w inny  zgodny z powszechnie obowiązującym  prawem sposób korzystającą z Serwisu lub jego funkcjonalności,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)

2.Dane osobowe. Cele  gromadzenia i przetwarzania
2.1. Gromadzenie danych osobowych
W zakresie danych osób odwiedzających   Serwis  lub danych  osób  w inny  zgodny z powszechnie obowiązującym  prawem sposób korzystających z Serwisu lub jego funkcjonalności – Użytkowników  przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 • Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.
 • Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
 1. zarządzania Serwisem;
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

2.2. Cele gromadzenia danych osobowych
Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować  o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Za Twoją dobrowolną zgodą dane osobowe (w tym dane zawarte w plikach cookies) mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Usługodawcę oraz Zaufanych Partnerów. Informujemy ponadto, że Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, w celach marketingowych związanych
z reklamą produktów finansowych, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę. Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest  Dostawca treści Serwisu.

2.3. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania Państwa  danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w tym celu (marketing cudzych produktów lub usług), lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie (marketing produktów lub usług własnych Polskiego Towarzystwa Pożyczkowego).W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Państwa  dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.  Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu  do Państwa zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Państwa  dane będą przetwarzane
w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa ze świadczonych przez nasz Serwis usług.

2.4.Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Państwa  danych osobowych opiera się na kilku podstawach. W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Serwisu   Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu  do Państwa  zainteresowań, przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych, w tym profilowanie, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi,  Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści świadczonych przez nas usług np. serwisów internetowych do Państwa  potrzeb, możliwość prowadzenia działań marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów
i usług, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. Ponadto, w stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania,
w odniesieniu do marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich jako podstawa prawna ma zastosowanie Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2.4. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych  usług dostępu do Serwisu. W razie niepodania tych danych usługa Serwisu nie będzie mogła być świadczona, może nie być świadczona w pełnym zakresie lub mogą wystąpić inne zakłócenia wynikające  z odmowy podania danych niezbędnych do jej świadczenia

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa  w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Państwa  dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.  Mają Państwo możliwość usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia  końcowego (np. notebooka lub smartphona) w każdym czasie.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy do Państwa zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Brak Państwa   danych osobowych  przekazanych  w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

2.5 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Ochronny Danych   jest Polskie Towarzystwo  Pożyczkowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.. Tel. 22 300 11 50, adres email: ado@petepe.pl

2.6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z  gromadzeniem i przetwarzaniem przez Serwis Państwa   danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

W zakresie, w jakim Państwa  dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi  Serwisu(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi Serwisu) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do:

 • prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego..W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

2.7. Odbiorcy danych osobowych
Polskie Towarzystwo Pożyczkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuję, że  niektóre Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Polskiego Towarzystwa Pożyczkowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem Państwa danych osobowych  i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora  i zgodnie z udzielona aktualnie przez  Państwa zgodą.

Polskie Towarzystwo Pożyczkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuję także, że Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów powszechnie  obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania  o odpowiedniej treści i na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

2.8. Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookie?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujecie się Państwo zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce. Jeśli nie życzycie  sobie Państwo, aby na Państwa urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możecie Państow zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcecie Państwo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Państwa  urządzenie. Należy jednak zważyć, że  zablokowanie  używanych  przez Serwis  cookie, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookie bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Możecie Państwo działając jako  Użytkownik również usunąć cookie ze swojego urządzenia końcowego w każdym czasie.

2.9.Ujawnianie danych osobowych
Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, istnieją właściwe podstawy prawne przetwarzania lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności zawierająca prawnie uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych zgodnie z  aktualnie udzieloną przez  Państwa zgodą.

3.0. Informacja o środkach bezpieczeństwa
Polskie Towarzystwo Pożyczkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuję, że  stosuje wprost proporcjonalne  i zgodne z aktualnym stanem środki i techniki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie gromadzenia i przetwarzania   danych osobowych Użytkowników zgodnie z prawem w tym ochronę  przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem czy modyfikowaniem. Z szacunku do Państwa jako do drugiego człowieka          dla osiągnięcia najwyższej jakości Serwisu każdą Państwa wątpliwość prosimy zgłaszać na wyżej wymienione  dane kontaktowe.